Name Play
Bog predichnyj
Hor Feodosievskogo monastyria

Track02
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj rano rano
Hor Feodosievskogo monastyria

Temnenka nichenka
Hor Feodosievskogo monastyria

Nova radist` stala
Hor Feodosievskogo monastyria

Bog rozhdaetsa
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj zijshly z neba angely
Hor Feodosievskogo monastyria

Na nebi zirka
Hor Feodosievskogo monastyria

Na cviatyj vechir
Hor Feodosievskogo monastyria

Na Jordanskij richtsi
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj na richzi na Jordani
Hor Feodosievskogo monastyria

Byv sviaty vechir
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj ty pane gospodariu
Hor Feodosievskogo monastyria

Pavochka
Hor Feodosievskogo monastyria

Nebo jasni zirky vkryly
Hor Feodosievskogo monastyria

Mnogolittia
Hor Feodosievskogo monastyria